REFLEXIÓ SOBRE L’ACTUAL SITUACIÓ DE L’EDUCACIÓ PEL QUE FA ALS SEUS RESULTATS I A L’ACTUAL CONTEXT DE CRISI ECONÒMICA I ALT ÍNDEX D’ATUR


·         La crisi econòmica està tenint efectes devastadors en el nostre mercat de treball. La taxa d'atur no ha deixat d' incrementar- se d'ençà l' inici de la crisi i s'ha situat molt per sobre de la mitjana dels països del nostre entorn. La incidència de l'atur, d'altra banda, s'ha manifestat de manera clarament desigual entre la població i ha afectat amb molta més intensitat a determinats col·lectius, amb especial virulència entre la població més jove. En concret, amb dades corresponents al segon trimestre de 2012, entre els 16 i els 24 anys la taxa d'atur era del 51.6% en el cas de Catalunya.


·         A més, cal tenir present que al nostre país l'any 2011 el 22% dels joves de 16   a 24 anys (quasi 140.000 persones) ni estudiava ni treballava Unes dades que per l'efecte de la crisi econòmica s'han incrementat en més de vuit punts percentuals d'ençà de l'any 2007 i que es troba molt per sobre dels nivells existents a la resta de la Unió Europea (al voltant del 16%).

·         Tampoc són gaire millors les dades relatives a l'abandonament escolar prematur. Segons dades que acaba de presentar la Fundació Jaume Bofill en el seu darrer Anuari , l'any 2011 a Catalunya el 26% de la població de 18 a 24 anys abandona el sistema educatiu sense haver superat els ensenyaments secundaris post-obligatoris, el doble que la mitjana de la Unió Europea (13,5%) i molt lluny de l'objectiu del 10% que marca l'Estratègia Europa 2020.

·         Dades que, en definitiva, ens donen idea de la magnitud del problema i ens fan veure que estem davant d'una situació que no es pot perllongar perquè a mig i llarg termini afectarà directament la competitivitat de la nostra economia.

·         Està clar que el futur del país, de cadascun dels nostres municipis, dependrà en gran mesura de les capacitats i oportunitats dels ciutadans i de l'esforç competitiu del sector productiu. Per tant, serà necessari disposar d'una formació professional a l'alçada de les noves necessitats.com una oportunitat per sortir de l'actual situació de recessió i com una eina per augmentar la nostra productivitat en un món cada cop més competitiu.


·         Per a millorar aquests resultats, cal un model d'orientació professional  que contribueixi de manera decisiva a millorar les expectatives laborals i de formació de les noves generacions

·         Els municipis, per la seva proximitat al territori, tenen un potencial únic per contribuir positivament a l'hora abordar  reptes en col·laboració amb els centres educatius i de formació, les empreses, les organitzacions empresarials i sindicals i altres agents del territori

·         Els municipis han de poder i voler ser cor responsables en aquest  àmbit d'actuació. Una voluntat d'implicació com:
1.    La promoció de la formació professional
2.     L 'impuls d'iniciatives emprenedores
3.     El foment de la relació entre els centres educatius i l'empresa
4.      L'oferta de sortides a l'alumnat que no acredita l' ESO
5.    El desenvolupament de dispositius d'inserció laboral.

·         L'actual Llei d'Educació reconeix al món local. Una normativa que dóna als ajuntaments la capacitat de participar en les decisions que afecten, per exemple, als programes de transició de l'escola al treball, a la formació professional i a la formació de persones adultes.

 Reptes específics que cal afrontar des de les administracions locals amb objectius fonamentals:

      1-    Millorar l'adequació de l'oferta formativa a les necessitats reals del teixit productiu del territori.
      2-    Impulsar la interrelació entre els recursos formatius locals i els centres de referència en el marc de l 'impuls dels centres integrats.
      3-    Definir un model territorialment equilibrat d'orientació professional dels joves i la millora de l'ocupabilitat dels aturats mitjançant la formació.
     4-    Reduir les taxes d'abandonament escolar prematur,abordant  els problemes
     5-    Adequar la formació professional a les necessitats productives de l'entorn, donant suport als ajuntaments en la planificació i coordinació d'aquesta
     6-    Reforçar els programes d'orientació i de transició escola- treball i al llarg de la vida així com l'oferta formativa que permeti la reincorporació al sistema educatiu o la millora de la qualificació professional.
     7-    Vincular l'educació permanent a l'oferta de formació professional per facilitar itineraris de qualificació personalitzats als municipis

Només si s'hi impliquen totes les institucions i agents socioeconòmics podrem enfrontar-nos a aquests reptes amb garanties.
No cal dir que l'abordatge d'aquests reptes i la situació actual tenen prou pes com per justificar que les polítiques d'orientació i formació professional siguin una de les prioritats de l'actual mandat per a l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.

Font:   XIX Fòrum local d'Educació

.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada