Què és una Cooperativa?


Les cooperatives són grups de persones que s'uneixen voluntàriament per crear una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica.

Els principis i valors que regeixen una cooperativa estan definits en la Declaració de la Identitat Cooperativa, adoptada per la II Assemblea General de l'Aliança Cooperativa (ACI). Són:

  • Gestió democràtica per part dels socis: les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.
  • Participació econòmica dels socis: els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives. Part d'aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l'empresa, dels seus socis, de la col.lectivitat i de l'entorn.
  • Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies.
  • Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions d'autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis.
  • Educació, formació i informació: les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.
  • Cooperació entre cooperatives: les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d'estructures locals, nacionals i internacionals.
  • Interès per la comunitat: les cooperatives treballen per aconseguir un desenvolupament més sostenible.

Aquest model d'economia social pot ser una sortida i un instrument per a combatre la crisi i salvar o crear nous lloc de treball.


Font de la informació: “El cooperativisme: una sortida contra la crisis'”, article del recull Cooperativisme contra la crisi? Editat per la Fundació Pere Ardiaca a Barcelona l'any 2010.


Pressupostos participatius: debat obert


Més Acció per Martorelles té el compromís de treballar per millorar la transparència i fomentar la participació dels veïns i veïnes del nostre poble en la presa de decisions que ens afecten a tots. Per això volem obrir un debat públic sobre l'establiment a Martorelles de pressupostos participatius.


Què són els pressupostos participatius?

Quan parlem de pressupostos participatius en referim a mecanismes que permetin la participació directa dels veïns i veïnes en l'elaboració dels pressupostos municipals.

Cal assenyalar que no es tracta de qüestionar la responsabilitat de l'Ajuntament en el procés pressupostari sinó de permetre la participació dels veïns i veïnes en l'establiment de les prioritats municipals i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.

Com s'elaboren els pressupostos participatius?

Una des les principals característiques dels pressupostos participatius avui és la gran diversitat de formes d'aplicació i condiciones polítiques en què es desenvolupen. Cada Municipi, en funció de les seves necessitats i la seva realitat, estableix mecanismes propis de participació, sempre amb els següents passos:
  1. Assemblees de participació oberta: formulació de propostes i elecció de delegats.
  2. Fòrums de delegats: avaluació de les propostes i priorització
  3. Concreció i elaboració final de la proposta a aprovar en el Ple
Com comencem?

La participació en els pressupostos municipals requereix d'una ferma voluntat política i de la implicació de tots, per això la teva opinió és important. Esperem els teus comentaris.