Una educació de qualitat: projectes i recursos


La necessitat d'elaboració d'un projecte educatiu municipal neix de la resposta a la pregunta: quina escola volem?

L’educació s’ha d'entendre com un procés integral, i és per això que cal que potenciï: una moral basada en la solidaritat, el respecte als altres i a un mateix, l’acceptació de la diversitat, la responsabilitat individual i social, el coneixement del medi ambient, l’educació com a consumidor, l’aprenentatge de la vida democràtica i el respecte als Drets Humans.

L’educació no pot recaure només en l’escola, tot i que aquesta hi té un paper prioritari. És un procés obert i dinàmic, que no solsament es dóna en un espai i un temps determinat sinó que es desenvolupa en interacció amb l’entorn, la comunicació i les relacions socials; l’educació ha de ser una responsabilitat compartida.

Un projecte educatiu municipal ha de ser una eina de reflexió, de debat, de compromís i de consens; pel que es necessari que el procés s'iniciï amb un clar compromís de les administracions educatives i les entitats municipals (esplais, entitats culturals, món empresarial, entitats esportives...), amb el lideratge de l'Ajuntament, darrer responsable de totes les polítiques municipals.

Tots plegats hem d'elaborar un document on es reflecteixi:
 • Una diagnosi de la situació actual (què hi ha),
 • Els objectius del projecte (on es vol arribar)
 • Propostes de millora (què cal fer per aconseguir-ho)

El treball i la participació no acaba en un compromís o document. Cal que en aquest procés també es defineixi quins seran els organismes encarregats de dur a terme el projecte educatiu, i qui farà el seu seguiment i avaluació.

Si bé és cert que el Govern Local no té competències específiques sobre l'establiment de continguts curriculars, atenció educativa especial... no podem oblidar que són molts els objectius que es poden cobrir en un projecte educatiu municipal que contribueixen a milorar la qualitat de l'ensenyament i l'educació: 
 • Desenvolupar accions per afavorir la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat.
 • Proposar i coordinar programes d’activitats educatives de caire preventiu als centres docents públics del poble .
 • Fomentar l'optimització dels recursos materials i humans dels centres.
 • Fomentar activitats que afavoreixin la millora de la qualitat educativa i la renovació pedagògica.
 • Endegar col·laboracions en projectes educatius que promoguin iniciatives pedagògiques .
 • Obrir l’escola al barri i a la població .
 • Optimitzar l'ús dels espais fora de l’horari escolar.
 • Potenciar i estimular l’ús d’equipaments esportius tant a nivell intern com per l’ús de l’esport extraescolar,tasca de la qual s’encarrega l’ AMPA.
 • Informar i orientar de les diferents opcions formatives i dels diferents itineraris professionals existents.
 • ...


Pel que a Més Acció per Martorelles, a nivell de partit, seguirem treballant l'elaboració d'un Projecte educatiu per a Martorelles .